Pædagogisk læringsmiljø

I Solsikken har vi fokus rettet mod læringsmiljøer, der skal tilgodese den aktuelle børnesammensætning og sikre blandende handlemuligheder. Med vores samlede struktur og den daglige planlægning får alle børn mulighed for deltagelse i både det forpligtende og det uforpligtende fællesskab og giver det enkelte barn rum for at udforske, eksperimentere og erfare sin omverdenen. 

 

De mange overgange i løbet af vores dag skaber nye og kendte sammenhænge – og vores rutinepræget hverdag er fyldt med læringsmiljøer gennem hele dagen, hvor barnet kan øve sig, repetere succeser og udvikle samt udfolde sine færdigheder. Eksempelvis modnes til at vinke farvel, gradvist blive selvhjulpen i garderoben og på toilettet samt indgå i gentagne dagligdagsaktiviteter og -gøremål, og hvor barnet bliver trænet i at forstå rækkefølgen i en opgaveløsning.

 

Vi arbejder med en faglig bevidsthed om barnets læringsmuligheder til at gøre os overvejelser om eksisterende og nye formål ud fra de seks læreplanstemaer til at understøtte børnene i deres egne og fælles læreprocesser. I ydertimerne er der, hvad vi kalder for et frit læringsrum – her er plads til leg uden afbrydelser samt spontane aktiviteter, så børnene kan drages deres egen læring og udvikle legekultur, venskaber og gruppedannelser.