Pædagogisk grundlag

Børnesyn, børneperspektiv og dannelse 

Vores børnesyn er med omdrejningspunkt i, at det enkelte barn har behov for at blive mødt, lyttet til og føle sig forstået. Derfor medtænker vi i vid udstrækning barnet og børnegruppen ind i den daglige pædagogiske praksis, så de kan opnå en følelse af at have indflydelse på egen virke og trivsel. 

 

I dagligdagen har vi fokus på at skabe hensigtsmæssige udfordringer for børnene tilpasset deres alder og udvikling. Børnenes synspunkter, viden og erfaring er vigtige bidrag til at skabe det gode børneliv i Solsikken - og vi bestræber os på at forstå og fortolke børnenes oplevelser og se en problemstilling med barnets øjne ved at være lyttende og nysgerrige. 

 

Vi arbejder også ud fra, at det enkelte barn såvel som hele børnegruppen har ret til reel medbestemmelse over eget liv og det fælles liv, der leves i børnehaven. Børnenes med- og selvbestemmelse øges i takt med, at modenhed og evner udvikles. Børnene skal lære at forholde sig til livets valgmuligheder og bliver delagtiggjort i relevante beslutningsprocesser i samspil med den voksne for at skabe forudsætningen for både at kunne stå ved sit eget valg samt følge fælles trufne beslutninger. 

 

Leg og læring  

Børnenes leg har en central plads i Solsikken, hvor legens egenværdi anerkendes. Vi udviser respekt for barnets eget forsøg på at håndtere konflikter, inden vi guider barnet i en ny retning. De voksenstyrede lege og aktiviteter skal give børnene mulighed for at omsætte erfaringer i legerelationer og til at understøtte udvikling af legekompetencer - og vi arbejder grundlæggende med mindre gruppeopdelinger for at skabe plads til fordybelse. 

 

I vores planlægning hver uge har vi øje for, at der skabes en balance i aktiviteterne, så børnene bliver præsenteret for en stadig større erfaringsverden til at lære og udvikle færdigheder. Det enkelte barn får mulighed for at bidrage til løsninger på egne eller fælles udfordringer - og med en reflekteret tilgang anvender vi digitale medier til at understøtte barnets nysgerrighed og engagement ved at benytter iPad som et leksikon til at blive klogere. 

 

Børnefællesskaber 

Solsikken er i sig selv ét stort børnefællesskab, hvor børnene møder hinanden og leger på tværs. Vi understøtter børnene både individuelt og som gruppe i deres relationer til hinanden med fokus på, at børnene skal lære at se, lytte og forstå hinandens forskelligheder. Vi vægter, at børnene tilegner sig solide samarbejdsevne, for at de kan opnå en følelse af, at når man arbejder sammen, kan man lykkes. Det har stor betydning, når børnene drager deres egne erfaringer i sociale kontekster til at genskabe og forny sociale relationer.