Principper for samarbejdet mellem forældre og dagtilbud

Nedenstående principper for forældresamarbejdet har til formål at anskueliggøre, hvilke forventninger og ønsker der ligger for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og hjem. Principperne omhandler således en gensidig vidensdeling med henblik på at sikre barnets trivsel ved bedst muligt at kunne tilgodese individuelle behov (under hensynstagen til gruppedynamikken). 

 

For at skabe sammenhæng og kvalitet i det daglige arbejde med børnene skal ledelse og personale:

 • Møde forældrene som en ressource i deres barns liv og udvikling
 • Sørge for en positiv første kontakt
 • Pleje og sikre den daglige kontakt om barnets hverdag og trivsel
 • Informere om de pædagogiske principper, den daglige praksis tager afsæt i
 • Sætte rammen for samarbejde i form af forældresamtaler, forældreforsamlinger, vidensdeling m.m. med afsæt i børnehavens intentioner
 • Tage udgangspunkt i den enkelte families situation og behov
 • Sikre et højt niveau af information omkring praktiske forhold, løbende orienteringer samt generel kommunikation
 • Invitere forældre med hver sin bopæl, men med fælles forældremyndighed til samtaler, arrangementer m.v. samt sikre skriftlig information til begge forældre
 • Oplyse til en bredere forståelse af pædagogikken


For at fremme et positivt forældresamarbejde er det en forudsætning, at forældrene:

 • Bidrager med relevant viden om barnets helbred/tilstand, herunder fortæller om betydelige hændelser i barnets liv
 • Udviser interesse for, hvad barnet oplever i dagligdagen
 • Er positivt indstillet overfor barnets kammerater og de voksne, der omgiver det
 • Giver tilbagemeldinger på information udstedt af børnehaven forudsat, at børnehaven har gjort muligheden tilgængelig
 • Forbereder barnet på små og store begivenheder i børnehavens dagligdag, f.eks. den rette påklædning, relevant og tilstrækkeligt skiftetøj, praktiske forhold (madpakken, sengetider, svømmetøj m.m.) samt hvad, der skal ske
 • Holder sig orienteret om, hvad der foregår i børnehaven via de respektive informationsplatforme
 • Henvender sig til det involverede personale først, hvis der er opstået en tvivl eller uoverensstemmelse

 

For at styrke forældrefællesskaber skal både personale og bestyrelse:

 • Være deltagende i kollektive fællesskaber såsom forældrearrangementer, forældreforsamlinger m.v.
 • Have fokus på at øge fremmødet til forældreforsamlingen
 • Være opmærksomme på at nå ud til alle i forældregruppen
 • Samarbejde loyalt om Solsikken og familiernes bedste
 • Skabe interesse udadtil for Solsikkens og bestyrelsens arbejde